Zostań Trenerem – Zapisz się na Kurs Grassroots C

Komisja Kształcenia i Licencjonowania Trenerów WMZPN informuję, że ruszył proces aplikacji na kurs trenerski Grassroots C

Termin kursu: 18 sierpnia – 11 listopada 2018r. (5 sesji weekendowych). Terminy wszystkich sesji zostaną podane w późniejszym terminie.
Miejsce Kursu: Elbląg
Koszt kursu: 800 zł (słownie: osiemset złotych).

Kurs UEFA GRASSROOTS C

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek zawierający:
– imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail wnioskodawcy,
– określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
– w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
– zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

Do wniosku powinny być dołączone:
– skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
– skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
– skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
– skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
– skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
– skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Aby pomyślnie ukończyć kurs kandydat winien:
– posiadać 100% obecności na zajęciach kursu,
– prowadzenie dziennika kursu uczestnika,
– odbycie stażu trenerskiego,
– zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i praktyczna). W składzie Komisji Egzaminacyjnej uczestniczy w charakterze

Absolwenci kursu otrzymują:
– Dyplom Trenera Grassroots C i licencję Grassroots C na okres 3 lat.

Informacje uzyskać można w siedzibie WMZPN, al. Piłsudskiego 69A w Olsztynie, Marcin Przybyliński, tel. 697-727-033 e-mail: marcin.przybylinski@wmzpn.pl