Zgłoszenia na zintegrowany kurs UEFA B+A

Od lipca 2018 do maja 2019 będzie trwał zintegrowany kurs UEFA B+A

REJESTRACJA W SYSTEMIE DO 20 MAJA 2018r.

EGZAMIN WSTĘPNY 04 CZERWCA 2018 – SIEDZIBA WMZPN

KOSZT KURSU – 4 000,00 zł brutto

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B i A ZINTEGROWANY:

Z zastrzeżeniem postanowień par. 4 kandydatem na kurs trenerów UEFA A może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

– posiada dyplom Trenera klasy M, lub klasy I-szej, lub klasy II-giej,

– w przypadku trenerów posiadających dyplom Klasy Mistrzowskiej, Klasy I-szej lub Klasy II-giej, wydany przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydany po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że dyplom został uzyskany na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych – osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień trenerskich jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu,

– pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

 

W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu wyrównawczego UEFA B i A ZINTEGROWANY zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl lub https://login.laczynaspilka.pl – wniosek zawierający:
 • imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail wnioskodawcy,
 • określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
 • w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

 

 1. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:
 • skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
 • skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
 • skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
 • skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
 • skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
 • skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

 

 

Szczegóły na temat kursu można uzyskać u Kierownika ds. szkolenia WMZPN:

Marcin Przybyliński
tel. 697-727-033