Nabór wniosków do dwóch programów MSiT z zakresu infrastruktury sportowej

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków do dwóch programów z zakresu infrastruktury sportowej:
– Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2018 (pula 150 mln zł)
– Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2018 (pula 21 mln zł)

———

Dofinansowaniem w ramach Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu objęte mogą być zadania inwestycyjne polegające na przebudowie, remoncie lub inwestycjach obiektów sportowych w ramach następujących obszarów:
1) inwestycje realizowane na potrzeby sportów włączonych do programu igrzysk olimpijskich;
2) baza sportowa Centralnego Ośrodka Sportu (Ośrodki Przygotowań Olimpijskich), jako główne zaplecze szkoleniowo-treningowe dla kadry narodowej;
3) baza sportowa polskich związków sportowych służąca realizacji programu centralnego szkolenia sportowego oraz organizacji imprez sportowych rangi mistrzowskiej;
4) infrastruktura sportowa szkół mistrzostwa sportowego w zakresie obiektów zgodnych z profilem sportowym szkoły oraz innych obiektów sportowych niezbędnych dla prowadzonego szkolenia;
5) infrastruktura sportowa akademii wychowania fizycznego w zakresie obiektów specjalistycznych umożliwiających szkolenie zawodników oraz przygotowanie kadry instruktorsko-trenerskiej;
6) zadania inwestycyjne Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego;
7) inne obiekty infrastruktury sportowej ważne dla rozwoju bazy sportu wyczynowego, w szczególności realizowane w dużych aglomeracjach miejskich, umożliwiające zawodnikom równoległe prowadzenie szkolenia sportowego i edukacji lub pracy

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu mogą się ubiegać:
– jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn.zm.) posiadające osobowość prawną;
– stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2018-rok/2226,Program-inwestycji-o-szczegolnym-znaczeniu-dla-sportu-edycja-2018.html

———

Celem programu „Sportowa Polska – Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”, jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju. Dofinansowaniem mogą zostać objęte obiekty ogólnodostępne, umożliwiające masowe uprawianie sportu. Z uwagi na ogólny charakter Programu, rodzaje zadań inwestycyjnych, o dofinansowanie których można starać się w ramach niniejszego Programu, zostały podzielone na trzy grupy.

Pierwszą grupę stanowią zadania inwestycyjne mające na celu poprawę stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również – w miarę możliwości – umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. W świetle dostępnych danych, nadal spora część populacji dzieci i młodzieży szkolnej nie ma dostępu do bezpiecznej i funkcjonalnej szkolnej infrastruktury sportowej. Mając na uwadze fakt, że obiekty przyszkolne nie tylko pełnią funkcje związane z poprawą warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego, ale również powinny stanowić sieć podstawowych obiektów sportowych, ogólnodostępnych dla każdego, obiekty tego typu zasługują na szczególną uwagę w niniejszym Programie.

Drugą grupą zadań są zadania, których celem jest poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych, znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu. W tej grupie wsparcie finansowe będą mogły otrzymać zadania dotyczące przebudowy lub remontu już istniejącej infrastruktury sportowej. Obiekty dofinansowywane w tej grupie zadań, dedykowane są w szczególności klubom sportowym, mogącym poszczycić się wymiernymi sukcesami sportowymi, jak i takim, dla których zrealizowanie zadania inwestycyjnego będzie silnym bodźcem do rozwoju obecnej działalności.

Trzecią grupą zadań wyszczególnioną w niniejszym Programie, są zadania dotyczące budowy nowej (nieprzyszkolnej) infrastruktury sportowej, dającej możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, stanowiącej ważny element profilaktyki zdrowotnej oraz umożliwiającej współzawodnictwo sportowe. Ministerstwo Sportu i Turystyki zachęca do tego, aby nowo tworzona baza infrastrukturalna uzyskiwała uprzednio aprobatę społeczną oraz korelowała ze sportami uprawianymi na terenie oddziaływania inwestycji.

O dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Programu mogą się ubiegać:
1) jednostki sektora finansów publicznych określone w art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność w dziedzinie kultury fizycznej;
2) stowarzyszenia, fundacje i inne posiadające osobowość prawną podmioty prowadzące działalność w zakresie kultury fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników;
3) spółki prawa handlowego posiadające osobowość prawną, utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego.

Termin składania wniosków mija 31 marca 2018 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2018-rok/2227,Sportowa-Polska-Program-rozwoju-lokalnej-infrastruktury-sportowej-edycja-2018.html

Przypominamy, że WMZPN jest partnerem bezpłatnych szkoleń z zakresu powyższego programu, które organizowane są przez Biuro Poselskie Pawła Papke. Pierwsze szkolenie odbyło się 16.02.2018 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej w Olsztynie i cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem – uczestniczyło w nim ok. 60 osób. Kolejne szkolenia odbędą się:
– 02.03.2018 r. (piątek) o g. 17:00, w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Ełku, przy ul. Armii Krajowej 43
– 08.03.2018 r. (czwartek) o g. 17:00, w sali konferencyjnej na terenie Stadionu Miejskiego w Iławie, przy ul. Sienkiewicza 1
Szczegółowe informacje o szkoleniach dostępne są na stronie: https://wmzpn.pl/?p=9602