Trwa nabór na kursy trenerskie

Komisja Kształcenia i Licencjonowania Trenerów WMZPN informuje, iż nadal trwa proces aplikacji na kursy trenerskie.

Kurs Grassroots C w Ełku

Termin rejestracji: 02.02.2019
Miejsce Kursu: Ełk
Koszt kursu: 800 zł (słownie: osiemset złotych).

Kurs UEFA B Wyrównawczy

Termin rejestracji: 02.02.2019
Miejsce Kursu: Elbląg
Koszt kursu: 1450 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych).

Terminy sesji zostaną podane w późniejszym terminie.

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu
informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek
zawierający:

a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail wnioskodawcy,
b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
e. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:

a. skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
d. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
f. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B WYRÓWNAWCZY

1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4 kandydatem na kurs trenerów UEFA B Wyrównawczy może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

1.1 posiada legitymację instruktora sportu w piłce nożnej wydaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystki lub innymi przepisami powszechnie obowiązującymi – do 23 sierpnia 2013 roku, 1.2 W przypadku trenerów posiadających legitymację Instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna, wydaną przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydaną po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że legitymacja została uzyskana na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych – osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu,

1.3 pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

Kryteria przyjęć na kurs trenerów Grasroots C

Kandydatem na kurs trenerów Grasroots C może być osoba, która spełnia warunki formalne określone w par. 4 niniejszej Uchwały. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.