Planowane kursy trenerskie w 2019 roku

Komisja Kształcenia i Licencjonowania Trenerów WMZPN informuje, że ruszył proces aplikacji na kursy trenerskie, które planowane są w 2019 roku

Kurs Grassroots C w Olsztynie
Termin kursu: 26 stycznia – 28 kwietnia 2019 roku. (5 sesji weekendowych). Wstępne terminy sesji: 26-27.01, 9-10.02,23-24.02, 9-10.03, 27-28.04.2019 r. WMZPN zastrzega sobie możliwość zmian w terminach sesji.
Miejsce Kursu: Olsztyn
Koszt kursu: 800 zł (słownie: osiemset złotych).

Kurs Grassroots C w Ełku
Termin kursu: 2 lutego – 5 maja 2019 roku. (5 sesji weekendowych). Wstępne terminy sesji: 2-3.02, 16-17.02, 2-3.03, 13-14.04, 4-5.05.2019 r. WMZPN zastrzega sobie możliwość zmian w terminach sesji.
Miejsce Kursu: Ełk
Koszt kursu: 800 zł (słownie: osiemset złotych).

Aby pomyślnie ukończyć kurs kandydat winien:
– posiadać 100% obecności na zajęciach kursu,
– prowadzenie dziennika kursu uczestnika,
– odbycie stażu trenerskiego,
– zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i praktyczna).

Absolwenci kursu otrzymują:
– Dyplom Trenera Grassroots C i licencję Grassroots C na okres 3 lat.

Kurs UEFA B Wyrównawczy
Termin kursu: 26 stycznia – 26 maja 2019 roku. (5 sesji weekendowych). Wstępne terminy sesji: 26-27.01, 9-10.02, 2-3.03, 27-28.04, 25-26.05.2019 r. WMZPN zastrzega sobie możliwość zmian w terminach sesji.
Miejsce Kursu: Elbląg
Koszt kursu: 1450 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych).

Egzamin wstępny – Teoria i praktyka – 5 stycznia 2019r. – Elbląg

Kandydatem na kurs trenerów UEFA B Wyrównawczy może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

– posiada legitymację instruktora sportu w piłce nożnej wydaną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystki lub innymi przepisami powszechnie obowiązującymi – do 23 sierpnia 2013 roku
– w przypadku trenerów posiadających legitymację Instruktora sportu w dyscyplinie piłka nożna, wydaną przed 23 sierpnia 2013 roku w ramach nadzorowanego przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych lub wydaną po 23 sierpnia 2013 roku pod warunkiem, że legitymacja została uzyskana na kursie rozpoczętym przed 23 sierpnia 2013 roku i organizowanym w ramach nadzorowanego do 23 sierpnia 2013 roku przez MSiT systemu kształcenia instruktorów i trenerów sportowych – osoba ubiegająca się o uznanie przez PZPN uzyskanych uprawnień jest zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia wydanego przez organizatora kursu stwierdzającego datę rozpoczęcia tego kursu,
– pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

Aby pomyślnie ukończyć kurs kandydat winien:
– posiadać 100% obecności na zajęciach kursu,
– prowadzenie dziennika kursu uczestnika,
– odbycie stażu trenerskiego,
– zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i praktyczna).

Absolwenci kursu otrzymują:
– Dyplom Trenera UEFA B i licencję UEFA B na okres 3 lat.

Kurs UEFA A
Termin kursu: 28 kwietnia – 26 luty 2020 roku.. Terminy wszystkich sesji zostaną podane w późniejszym terminie.
Miejsce Kursu: Olsztyn
Koszt kursu: 3500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

Egzamin wstępny – Teoria i praktyka – 11 stycznia 2019r. – Olsztyn

Kandydatem na kurs trenerów UEFA A może być osoba, która spełnia następujące kryteria:
– posiada ważną licencję trenera UEFA B,
– ukończyła kurs i posiada dyplom UEFA B minimum 1 (jeden) rok przed rozpoczęciem kursu UEFA A,
– pozytywnie zaliczyła egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:
– 100% obecność na zajęciach kursu,
– prowadzenie dziennika kursu uczestnika,
– odbycie stażu trenerskiego,
– przygotowanie i obrona przed Komisją Egzaminacyjną PZPN pracy dyplomowej,
– zdanie przed Komisją Egzaminacyjną PZPN egzaminu końcowego (część teoretyczna i praktyczna).

Absolwenci kursu otrzymują:
– Dyplom Trenera UEFA A i licencję UEFA A na okres 3 lat.

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek zawierający:
– imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail wnioskodawcy,
– określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
– w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
– zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

Do wniosku powinny być dołączone:
– skan dyplomu trenerskiego lub legitymacji instruktorskiej – dotyczy kursów UEFA B, UEFA A oraz UEFA B Wyrównawczy
– skan świadectwa ukończenia szkoły średniej,
– skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
– skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
– skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
– skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
– skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Aplikacje z niepełną dokumentacją nie będą rozpatrywane i jednocześnie odrzucane.

Informacje uzyskać można w siedzibie WMZPN, al. Piłsudskiego 69A w Olsztynie, Marcin Przybyliński, tel. 697-727-033 e-mail: marcin.przybylinski@wmzpn.pl