Ruszyła rejestracja na kurs UEFA A

Zgodnie z Uchwałą nr III/29 z dnia 9 lutego 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej zgodnie z wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA 2020 oraz Karty Grassroots UEFA  Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej otwiera nabór na kurs trenerski UEFA A, edycja 2025. Kurs odbywać się będzie w Dobrym Mieście

WYMOGI FORMALNE:

Kandydat musi spełniać następujące warunki:

1.Świadectwo ukończenia szkoły – wykształcenie min. średnie

2.Zaświadczenie lekarskie ( ważne 1rok daty wydania lub  do daty następnego badania);

3.Zaświadczenie Krajowego Rejestru Karnego (ważne 180 dni od daty wydania) + RSPTS

4.Dyplom ukończenia kursu UEFA B;

5.Kurs Pierwszej Pomocy;

6.Ważna licencja UEFA B;

7.Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

8.Oświadczenie o braku lub wszczęcia/trwania postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego;

9.Udokumentowane doświadczenie jako pierwszy trener w piłce nożnej jedenastoosobowej w dwóch pełnych rundach rozgrywkowych po uzyskaniu uprawnień UEFA B.( załącznik generowany po zakwalifikowaniu na egzamin wstępny).

Skany w/w dokumentów z pozycji:

– nr. 1-5 załączone do wniosku złożonego za pośrednictwem aplikacji  mPZPN24 lub na stronie pzpn24.pzpn.pl;

– nr. 6  widoczna  na profilu trenera;

RAMOWY HARMONOGRAM KURSU
Lp Szczegóły Data Inne
1 Data składania aplikacji 20.06 – 17.11.2024 Pzpn24/mPZPN24
2 Egzamin wstępny 25.11.2024 W siedzibie WZPN
godz. do ustalenia
3 Ogłoszenie wyników Do 4.12.2024 e-mail
4 Zajęcia programowe Luty – Listopad 2025 Decyzja PZPN/WZPN

– nr. 7-8  generowane podczas składania wniosku.

ZASADY NABORU

Egzamin wstępny:

– oceny doświadczenia trenerskiego, ( max. 40 pkt.)

– oceny doświadczenia zawodniczego, (max 10 pkt.)

– części teoretycznej, ( max 50 pkt.): w tym

Test 15 pytań zamkniętych –  max.10 pkt.( bezwzględne minimum 8 prawidłowych odpowiedzi)

Dwa pytania otwarte (max. 20 pkt)

Planowanie środków treningowych ( max.20 pkt)

O przyjęciu na kurs decyduje lista rankingowa.

Na podstawie w/w rankingu  zostaną utworzone grupy  trenerów, którzy zadeklarowali udział w kursie w danej lokalizacji (wg. wypełnionej ankiety egzaminacyjna).

INFROMACJE DODATKOWE

Liczba uczestników – maksymalnie 24 osoby .

Organizator kursu UEFA A zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników 2 miejsca dla kobiet.

Koszt kursu: 6000 zł