Nabór na kurs UEFA C w Dobrym Mieście

Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej informuje, że rozpoczęła się rejestracja na Kurs trenerski UEFA C.

​Przypominamy, że cała procedura rejestracji na kursy odbywa się poprzez platformę pzpn24.pzpn.pl

Szczegółowych informacji można uzyskać u Koordynatora Kształcenia i Licencjonowania Trenerów – Marcina Przybylińskiego
e-mail: marcin.przybylinski@wmzpn.pl
tel.: 697 727 033

Kurs UEFA C 2/2024 – Dobre Miasto

Termin kursu: 26.05 – 19.08.2024 r.
Termin rejestracji: do 15.05.2024 r. do godziny 23:59
Miejsce Kursu: Dobre Miasto
Koszt kursu: 1300 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych)

Terminy sesji:
I sesja 26.05.2024 r.

II sesja 8-9.06.2024 r.
III sesja 29-30.06.2024 r.

IV sesja – 13-14.07.2024 r.

Egzaminy końcowe praktyczne – 15.07 – 14.08.2024 r.
Egzaminy końcowe teoretyczne – 19.08.2024 r.

WMZPN zastrzega sobie prawo do zmian w terminach kursu.

Uchwała nr III/29 z dnia 9 lutego 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie Organizacji Kursów Kształcenia Trenerów Piłki Nożnej Zgodnie Z Wymogami Konwencji Trenerskiej UEFA 2020 oraz Karty Grassroots UEFA

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

 1. Aby zostać dopuszczonym do udziału w dyplomowanym kursie trenerskim UEFA, kandydaci muszą posiadać wystarczające umiejętności w mowie i piśmie, w języku polskim.
 2. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek zawierający:
 3. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i e-mail wnioskodawcy,
 4. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
 5. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.
 7. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, muszą być dołączone najpóźniej na dzień zakończenia składania wniosków:
 8. skan świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej,
 9. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,
 10. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
 11. skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego,
 12. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 13. skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim, (ważny do 1 roku od daty wystawienia dokumentu, lub do daty ważności widniejącej na dokumencie),
 14. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy,
 15. uzupełnienie aktualnego doświadczenia trenerskiego na PZPN24,
 16. skan zaświadczenia ukończenia kursu online safegaurding children (dotyczy kursów Futsal C, GRASSROOTS C/UEFA C, UEFA B, UEFA Youth B).
 17. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 wniosek oraz załączniki, zawierające określony zestaw danych osobowych zbieranych przez Administratora. Wskazany został on w pkt.1 i 2 niniejszego paragrafu. Aplikujący na kurs wyraża stosowne zgody oraz akceptuje obowiązek informacyjny Art.13 RODO.
 18. Zawarte we wniosku oraz załącznikach dane osobowe szczególnych kategorii oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych przetwarzane są na podstawie przepisów szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz Art. 9 ust. 2 lit. a) i b), oraz Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO.

Wymagane jest również zaświadczenie z Rejestru Sprawców na tle seksualnym

https://rps.ms.gov.pl/pl-PL/Public#/