Rejestracja na Kurs trenerski UEFA C

Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej informuje, że rozpoczęła się rejestracja na Kurs trenerski UEFA C na rok 2024.

​Przypominamy, że cała procedura rejestracji na kursy odbywa się poprzez platformę pzpn24.pzpn.pl

Szczegółowych informacji można uzyskać u Koordynatora Kształcenia i Licencjonowania Trenerów – Marcina Przybylińskiego
e-mail: marcin.przybylinski@wmzpn.pl
tel.: 697 727 033

Kurs UEFA C 1/2024 – Dobre Miasto

Termin kursu: 17.02 – 11.05.2024 r.
Termin rejestracji: do 1.02.2024 r. do godziny 23:59
Miejsce Kursu: Dobre Miasto
Koszt kursu: 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)

Terminy sesji:
I sesja 17.02.2024 r.

II sesja 2-3.03.2024 r.
III sesja 16-17.03.2024 r.
Wyjazd mikrogrupa

V sesja – 6-7.04.2024 r.

Wyjazd mikrogrupa

Egzaminy końcowe praktyczne – 8.04 – 08.05.2024 r.
Egzaminy końcowe teoretyczne – 11.05.2024 r.

WMZPN zastrzega sobie prawo do zmian w terminach kursu.

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

1.  Aby zostać dopuszczonym do udziału w dyplomowanym kursie trenerskim UEFA, kandydaci muszą posiadać wystarczające umiejętności w mowie i piśmie, w języku polskim.  

2.  Osoba  ubiegająca  się  o  przyjęcie  na  dany  kurs  składa  –  za  pośrednictwem  systemu informatycznego  PZPN24  dostępnego  pod  adresem:  www.pzpn24.pzpn.pl   –  wniosek

zawierający:

a.  imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i e-mail wnioskodawcy,

b.  określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,  

c.  w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,

d.  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

3.  Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, muszą być dołączone najpóźniej na dzień zakończenia składania wniosków:

a. skan świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej, 

b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały, 

c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,

d.  skan  oświadczenia  o  braku  lub  wszczęciu/trwaniu  postępowania  dyscyplinarnego  za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego – wygeneruje system pzpn24

e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – wygeneruje system pzpn24

f.  skan zaświadczenia  lekarskiego  o  braku  przeciwskazań  medycznych  do  podjęcia  zajęć praktycznych na kursie trenerskim, (ważny do 1 roku od daty wystawienia dokumentu, lub do daty ważności widniejącej na dokumencie),

g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy,

h. uzupełnienie aktualnego doświadczenia trenerskiego na PZPN24,

i. skan zaświadczenia ukończenia kursu online safegaurding children (dotyczy kursów Futsal C, UEFA C, UEFA B, UEFA Elite Youth B).

https://uefa-safeguarding.eu/kursy-online-uefa-dotyczace-ochrony-dzieci-polish

4.  Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa za pośrednictwem systemu informatycznego  PZPN24  wniosek  oraz  załączniki,  zawierające  określony  zestaw  danych osobowych  zbieranych  przez  Administratora.  Wskazany  został  on  w  pkt.1  i  2  niniejszego paragrafu. Aplikujący na kurs wyraża stosowne zgody oraz akceptuje obowiązek informacyjny Art.13 RODO. 

5.  Zawarte we wniosku  oraz  załącznikach  dane  osobowe  szczególnych  kategorii  oraz  dane dotyczące  wyroków  skazujących  i  czynów  zabronionych  przetwarzane  są  na  podstawie przepisów szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz Art. 9 ust. 2 lit. a)

i b), oraz Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO

Wszystkie niezbędne dokumenty muszą być załączone na dzień aplikacji. W przeciwnym razie wniosek na kurs zostanie odrzucony.