Kurs trenerski UEFA B w Elblągu

Informujemy, że rozpoczęła się rejestracja na kurs trenerski UEFA B w Elblągu.

Termin kursu: 05.11.2023 r. – 05.05.2024 r.

Miejsce kursu: Elbląg

Termin rejestracji: do 16.10.2023 r. do godziny 23:59

Egzamin wstępny: po 15 października 2023
Koszt kursu: 2500 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych)

Przypominamy, że cała procedura rejestracji na kursy odbywa się poprzez platformę pzpn24.pzpn.pl

Kryteria przyjęć na kurs trenerów UEFA B

1. Z zastrzeżeniem postanowień par. 4, kandydatem na kurs trenerów UEFA B może być osoba, która spełnia następujące kryteria:

  • posiada ważną licencję UEFA Futsal B, UEFA C lub GRASSROOTS C
  • posiada udokumentowane doświadczenie trenerskie po ukończeniu kursu dyplomowego UEFA C lub Grassroots C lub PZPN C w okresie pełnych dwóch rund rozgrywkowych, lub zawodnik posiadający udokumentowany staż zawodniczy minimum 5 lat na co najmniej IV poziomie rozgrywkowym (ma możliwość rozpoczęcia kształcenia bezpośrednio od kursu UEFA B),
  • pomyślnie zaliczy egzamin wstępny składający się z części teoretycznej i praktycznej.

2.  W celu promocji rozwoju piłki nożnej kobiet, organizator kursu UEFA B zobowiązany jest zarezerwować na liście uczestników kursu 2 miejsca dla kobiet.

Kryteria egzaminacyjne kursu trenerów UEFA B

1.Warunkami pozytywnego ukończenia kursu przez kandydata są:

1.1 100% obecność na zajęciach kursu,

1.2 prowadzenie dziennika uczestnika kursu,

1.3 odbycie stażu trenerskiego,

1.4 zaliczenia mikrogrup w klubach,

1.5 zaliczenie wyjazdu studyjnego,

1.6 pozytywnej oceny ze wszystkich prac zaliczeniowych w czasie trwania kursu,

1.7 Zdanie przed Komisją Egzaminacyjną egzaminu końcowego, składającego się z:

a) części teoretycznej,

b) przedstawienia raportu z mikrogrupy,

c) przedstawienia raportu ze stażu trenerskiego,

d) egzaminu praktycznego w klubie.

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

1.  Aby zostać dopuszczonym do udziału w dyplomowanym kursie trenerskim UEFA, kandydaci muszą posiadać wystarczające umiejętności w mowie i piśmie, w języku polskim.

2.  Osoba  ubiegająca  się  o  przyjęcie  na  dany  kurs  składa  –  za  pośrednictwem  systemu informatycznego  PZPN24  dostępnego  pod  adresem:  www.pzpn24.pzpn.pl   –  wniosek

zawierający:

a.  imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i e-mail wnioskodawcy,

b.  określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,

c.  w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,

d.  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

3.  Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, muszą być dołączone najpóźniej na dzień zakończenia składania wniosków:

a. skan świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej,

b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały,

c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,

d.  skan  oświadczenia  o  braku  lub  wszczęciu/trwaniu  postępowania  dyscyplinarnego  za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego – wygeneruje system pzpn24

e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – wygeneruje system pzpn24

f.  skan  zaświadczenia  lekarskiego  o  braku  przeciwskazań  medycznych  do  podjęcia  zajęć praktycznych na kursie trenerskim, (ważny do 1 roku od daty wystawienia dokumentu, lub do daty ważności widniejącej na dokumencie),

g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy,

h. uzupełnienie aktualnego doświadczenia trenerskiego na PZPN24,

i. skan zaświadczenia ukończenia kursu online safegaurding children (dotyczy kursów Futsal C, GRASSROOTS C/UEFA C, UEFA B, UEFA Elite Youth B).

https://uefa-safeguarding.eu/kursy-online-uefa-dotyczace-ochrony-dzieci-polish

4.  Osoba  ubiegająca  się  o  przyjęcie  na  dany  kurs  składa  za  pośrednictwem  systemu informatycznego  PZPN24  wniosek  oraz  załączniki,  zawierające  określony  zestaw  danych osobowych  zbieranych  przez  Administratora.  Wskazany został on w pkt.1  i  2  niniejszego paragrafu. Aplikujący na kurs wyraża stosowne zgody oraz akceptuje obowiązek informacyjny Art.13 RODO.

5.  Zawarte  we  wniosku  oraz  załącznikach  dane  osobowe  szczególnych  kategorii  oraz  dane dotyczące  wyroków  skazujących  i  czynów  zabronionych  przetwarzane  są  na  podstawie przepisów szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz Art. 9 ust. 2 lit.

a) i b), oraz Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO

Wszystkie niezbędne dokumenty muszą być załączone na dzień aplikacji. W przeciwnym razie wniosek na kurs zostanie odrzucony.

Szczegółowych informacji można uzyskać u Koordynatora Kształcenia i Licencjonowania Trenerów – Marcina Przybylińskiego
e-mail: marcin.przybylinski@wmzpn.pl
tel.: 697 727 033