Przedłużona aplikacja na kurs UEFA C

Przedłużamy aplikacje na kurs UEFA C, który ma się rozpocząć 13 maja w Dobrym Mieście.

·         Rejestracja na kurs trwa do 30 kwietnia do godziny 23:59.

·         Koszt kursu: 1000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

​Przypominamy, że cała procedura rejestracji na kursy odbywa się poprzez platformę pzpn24.pzpn.pl

Szczegółowych informacji można uzyskać u Wojewódzkiego Koordynatora Kształcenia i Licencjonowania Trenerów – Marcina Przybylińskiego
e-mail: marcin.przybylinski@wmzpn.pl
tel.: 697 727 033

Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

1.  Aby zostać dopuszczonym do udziału w dyplomowanym kursie trenerskim UEFA, kandydaci muszą posiadać wystarczające umiejętności w mowie i piśmie, w języku polskim.  

2.  Osoba  ubiegająca  się  o  przyjęcie  na  dany  kurs  składa  –  za  pośrednictwem  systemu informatycznego  PZPN24  dostępnego  pod  adresem:  www.pzpn24.pzpn.pl   –  wniosek

zawierający:

a.  imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i e-mail wnioskodawcy,

b.  określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,  

c.  w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,

d.  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych, zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

3.  Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, muszą być dołączone najpóźniej na dzień zakończenia składania wniosków:

a. skan świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej, 

b. skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski – w przypadku, gdy jest to wymagane stosownymi zapisami niniejszej uchwały, 

c. skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,

d.  skan  oświadczenia  o  braku  lub  wszczęciu/trwaniu  postępowania  dyscyplinarnego  za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego – wygeneruje system pzpn24

e. skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – wygeneruje system pzpn24

f.  skan  zaświadczenia  lekarskiego  o  braku  przeciwskazań  medycznych  do  podjęcia  zajęć praktycznych na kursie trenerskim, (ważny do 1 roku od daty wystawienia dokumentu, lub do daty ważności widniejącej na dokumencie),

g. skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy,

h. uzupełnienie aktualnego doświadczenia trenerskiego na PZPN24,

i. skan zaświadczenia ukończenia kursu online safegaurding children (dotyczy kursów Futsal C, GRASSROOTS C/UEFA C, UEFA B, UEFA Elite Youth B).

https://uefa-safeguarding.eu/kursy-online-uefa-dotyczace-ochrony-dzieci-polish

4.  Osoba  ubiegająca  się  o  przyjęcie  na  dany  kurs  składa  za  pośrednictwem  systemu informatycznego  PZPN24  wniosek  oraz  załączniki,  zawierające  określony  zestaw  danych osobowych  zbieranych  przez  Administratora.  Wskazany  został  on  w  pkt.1  i  2  niniejszego paragrafu. Aplikujący na kurs wyraża stosowne zgody oraz akceptuje obowiązek informacyjny Art.13 RODO. 

5.  Zawarte  we  wniosku  oraz  załącznikach  dane  osobowe  szczególnych  kategorii  oraz  dane dotyczące  wyroków  skazujących  i  czynów  zabronionych  przetwarzane  są  na  podstawie przepisów szczególnych tj. Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. oraz Art. 9 ust. 2 lit. a)

i b), oraz Art. 10 w związku z Art. 6 ust. 1 RODO

Wszystkie niezbędne dokumenty muszą być załączone na dzień aplikacji. W przeciwnym razie wniosek na kurs zostanie odrzucony.