Nabory na kursy trenerskie UEFA w roku 2021

Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej informuje, że ruszyły zapisy na kursy trenerskie na rok 2021.

​Przypominamy, że cała procedura rejestracji na kursy odbywa się poprzez platformę pzpn24.pzpn.pl

Szczegółowych informacji można uzyskać u Wojewódzkiego Koordynatora Kształcenia i Licencjonowania Trenerów – Marcina Przybylińskiego
e-mail: marcin.przybylinski@wmzpn.pl
tel.: 697 727 033

Kurs Grassroots C EDYCJA 1/2021 – Olsztyn
Termin kursu: 7.05. – 15.08.2021 r.
Termin rejestracji: do 13.04.2021 r. do godziny 23:59
Miejsce Kursu: Olsztyn
Koszt kursu: 800 zł (słownie: osiemset złotych).

Terminy sesji:
I sesja 7-9.05.2021 r. (pierwsza sesja rozpoczyna się w piątek od godz. 17)
II sesja 29-30.05.2021 r.
III sesja 12-13.06.2021 r.
IV sesja 3-4.07.2021 r.
V sesja 15.08.2021 r. – Egzaminy końcowe

WMZPN zastrzega sobie prawo do zmian w terminach kursu.


Kurs Grassroots C EDYCJA 2/2021 – Nowe Miasto Lubawskie

Termin kursu: 14.05.2021 – 14.08.2021 r.
Termin rejestracji: do 13.04.2021 r. do godziny 23:59
Miejsce Kursu: Nowe Miasto Lubawskie
Koszt kursu: 800 zł (słownie: osiemset złotych).

Terminy sesji:
I sesja 14-16.05.2021 r. (pierwsza sesja rozpoczyna się w piątek od godz. 17)
II sesja 5-6.06.2021 r.
III sesja 26-27.06.2021 r.
IV sesja 10-11.07.2021 r.
V sesja 14.08.2021 r. – Egzaminy końcowe

WMZPN zastrzega sobie prawo do zmian w terminach sesji


Kurs UEFA B EDYCJA 2021 – Olsztyn

Termin kursu: 21.08.2021 r. – 22.01.2022 r.
Termin rejestracji: do 14.06.2021 r. do godziny 23:59
Egzamin wstępny: czerwiec/lipiec 2021 r.
Miejsce Kursu: Olsztyn
Koszt kursu: 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

WMZPN zastrzega sobie prawo do zmian w terminach kursu. 


Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek zawierający:
 2. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i e-mail wnioskodawcy,
  b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
  c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
  d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  e. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.
 3. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:
 • skan świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej
 • skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski – dotyczy kursu UEFA B i UEFA A
 • skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia
 • skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego wygeneruje system pzpn24
 • skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – wygeneruje system pzpn24
 • skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
 • skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Wszystkie niezbędne dokumenty muszą być załączone na dzień aplikacji. W przeciwnym razie wniosek na kurs zostanie odrzucony.