AMO Olsztyn szuka kandydatów na stanowisko trenera asystenta

AMO Olsztyn szuka kandydatów na stanowisko trenera asystenta od 1 września 2018 r.

1. Wymagania konieczne związane z wykonywaniem pracy na danym stanowisku:

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na danym stanowisku,
 • kwalifikacje trenerskie:
  – minimum trener z dyplomem UEFA C,
  – co najmniej 1-letni staż pracy z młodzieżą.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy,
 • umiejętność skutecznego komunikowania się i współpracy,
 • umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu,
 • kreatywność i innowacyjność w działaniu,
 • dyspozycyjność 4 dni treningowe AMO godz. 17:00 – 20:00.

 

 1. Do zakresu zadań wykonywanych na stanowisku należy m.in.:
 • prowadzenie zajęć sportowych,
 • pomoc w przeprowadzaniu rekrutacji do AMO Olsztyn,
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji szkoleniowej według wytycznych PZPN.

 

 1. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • CV,
 • Ksero dyplomu UEFA,
 • Ksero licencji trenerskiej UEFA,
 • podpisane oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
 • podpisane oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

 1. Sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać drogą mailową z dopiskiem w temacie wiadomości „Kandydat – Trener Asystent AMO Olsztyn” na adres amo.olsztyn@wmzpn.pl, lub osobiście w sekretariacie W-MZPN przy ul. Piłsudskiego 69a, 10-449 Olsztyn w terminie do dnia 25 czerwca 2018 r. (poniedziałek) do godziny 12.00.

Inne informacje:

 1. nadesłane przez kandydatów dokumenty nie będą zwracane (przyjmujemy kserokopie dokumentów),
 2. oferty odrzucone w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną zniszczone po zakończeniu postępowania,
 3. o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie,
 4. dodatkowe informacje:
  Kamil Kozłowski, Koordynator AMO Olsztyn Tel. 513-869-305 e-mail: amo.olsztyn@pzpn.pl
  oraz Marcin Przybyliński, Kierownik ds. szkolenia tel. 697-727-033, e-mail: marcin.przybylinski@wmzpn.pl