Zmiany w Kolegium Sędziów WMZPN

Zarząd WMZPN na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2019 roku przyjął rezygnację Jerzego Napiórkowskiego z funkcji Przewodniczącego Zarządu Kolegium Sędziów WMZPN i powołał na to stanowisko Zbigniewa Czajkowskiego, dotychczasowego Wiceprzewodniczącego Zarządu Kolegium Sędziów. Z kolei Wiceprzewodniczącym został Marcin Żyłka, dotychczasowych członek Zarządu. Do składu Zarządu został również powołany Karol Mazuro, były sędzia szczebla centralnego, obecnie obserwator.

Jerzemu Napiórkowskiemu serdecznie dziękujemy za 30 lat nieprzerwanej działalności w Zarządzie Kolegium Sędziów (obecnie WMZPN, a wcześniej olsztyńskiego OZPN). W tym okresie w Zarządzie Kolegium Sędziów pełnił on różne obowiązki, które zawsze traktował jako służbę na rzecz organizacji. Od 2012 był Przewodniczącym Zarządu Kolegium Sędziów WMZPN.

Zbigniewowi Czajkowskiemu życzymy powodzenia i samych sukcesów w nowej roli, a całemu Zarządowi Kolegium Sędziów WMZPN dalszego rozwijania naszej wojewódzkiej organizacji sędziowskiej, dalszego podnoszenia poziomu sędziowania, wzrostu liczby sędziów oraz silnej reprezentacji sędziów z naszego województwa w Ekstraklasie, I i II lidze.

Aktualny skład Zarządu Kolegium Sędziów:
1. Zbigniew Czajkowski – Przewodniczący
2. Marcin Żyłka – Wiceprzewodniczący
3. Zdzisław Czerwinka – Sekretarz
4. Piotr Kurt
5. Karol Mazuro

Jednocześnie informujemy, że Zarząd WMZPN na posiedzeniu w dniu 19 lipca 2019 roku zatwierdził następujące zmiany związane z Kolegium Sędziów:

1. Wprowadzenie stawek za licencje sędziowskie zgodnie z uchwałą Zarządu PZPN

Zarząd WMZPN od sezonu 2019/20 wprowadził opłaty za licencje sędziowskie sędziów z naszego województwa zgodne ze uchwałą Zarządu PZPN, tj.:
– Sędziowie zawodowi – 1000 zł
– Asystenci zawodowi – 600 zł
– Sędziowie szczebla centralnego (niezawodowi) – 600 zł
– Asystenci szczebla centralnego (niezawodowi) – 300 zł
– Sędziowie III ligi – 250 zł
– Asystenci wojewódzcy – 200 zł
– Sędziowie IV ligi – 160 zł
– Sędziowie klasy okręgowej – 120 zł
– Sędziowie klasy A – 90 zł
– Sędziowie klasy B – 75 zł
– Sędziowie początkujący (w ciągu pierwszych 24 miesięcy od daty ukończenia kursu sędziowskiego, niezależnie od tego, w jakiej klasie sędziują) – 1 zł
– Ekstraliga kobiet – 150 zł
– I liga kobiet – 100 zł
– II liga kobiet – 80 zł
– Ekstraklasa futsal – 250 zł
– I liga futsal – 150 zł
Jeżeli sędzia jest jednocześnie sędzią w męskich rozgrywkach seniorskich (od Ekstraklasy do B klasy) oraz w żeńskich rozgrywkach seniorskich (Ekstraliga, I lub II liga kobiet) lub męskich rozgrywkach futsalu (Ekstraklasa lub I liga futsalu), to ze wszystkich stawek przypisanych do jego klas rozgrywkowych płaci jedną, najwyższą z tych stawek.

Powyższe opłaty to opłaty roczne, które sędziowie obowiązani są wpłacić do WMZPN przed każdym nowym sezonem rozgrywkowym, aby otrzymać licencję sędziowską.

2. Wprowadzenie ryczałtowej formy rozliczania sędziów

Jak informowaliśmy wcześniej, Zarząd WMZPN w dniu 20 maja 2019 roku podjął decyzję o wprowadzeniu od sezonu 2019/2020 ryczałtowej formy rozliczania sędziów, obserwatorów i delegatów. Po przeprowadzeniu prac nad wysokością ryczałtów w poszczególnych klasach, w dniu 19 lipca 2019 roku Zarząd WMZPN zatwierdził “Tabelę zryczałtowanych ekwiwalentów sędziów, obserwatorów i delegatów za mecze w rozgrywkach Warmińsko-Mazurskiego Związku Piłki Nożnej”.

Tabela zryczałtowanych ekwiwalentów sędziów, obserwatorów i delegatów -> zobacz
Nowy druk rachunku sędziego, obserwatora i delegata -> zobacz

Do tej pory wynagrodzenie sędziego, obserwatora czy delegata składało się ze stałej dla danej klasy rozgrywkowej kwoty za mecz plus zmiennych kosztów dojazdu, uzależnionych od liczby przejechanych kilometrów. Kluby zgłaszały, że nie da się z góry przewidzieć ile środków przeznaczyć na obsługę sędziowską, co utrudnia planowanie rocznego budżetu. Przy nowej ryczałtowej formie rozliczania będzie jedna stała kwota dla każdej klasy rozgrywkowej bez względu na to ile kilometrów przejechał sędzia, obserwator czy delegat. Dzięki temu kluby będą mogły łatwo przewidzieć środki, które trzeba zabezpieczyć na obsługę sędziowską – wystarczy przemnożyć liczbę meczów w roli przez stawkę dla danej klasy rozgrywkowej. Takie rozwiązanie z powodzeniem stosowane jest już w większości województw.

3. Unormowanie sytuacji Koleżeńskiego Funduszu Dyspozycyjnego

Sędziowie od lat składają się na tzw. Koleżeński Fundusz Dyspozycyjny, z którego następnie opłacane są działania Kolegium Sędziów takie, jak np. szkolenia, egzaminy, konferencje szkoleniowe czy turnieje. Każdy z sędziów wpłaca co rundę kwotę zależną od tego jaką liczbę meczów i jakiej rangi przesędziował – w praktyce każdy z sędziów wpłaca co rundę średnio ok. 75 zł. Sędziowie zbierali i wydawali te środki samodzielnie. Od sezonu 2019/20 pieniądze te będą wpłacane na konto WMZPN, gdzie na koncie księgowym Kolegium Sędziów będą do dyspozycji Zarządu Kolegium Sędziów do wydatkowania na szkolenie sędziów.

Jednocześnie, w związku z wprowadzeniem ryczałtowej formy rozliczania sędziów, ustalono, że od sezonu 2019/2020 sędziowie będą wpłacać po każdej zakończonej rundzie na powyższy fundusz 3% pobranych przez nich ryczałtów brutto w rozgrywkach seniorskich WMZPN, tj. w IV lidze, klasie okręgowej, A klasie i B klasie. Opłata nie będzie naliczana za mecze młodzieżowe oraz mecze w rozgrywkach PZPN (w tym III ligi), jak również nie będzie ponoszona przez obserwatorów. Ze wstępnych szacunków nowa opłata powinna być o ok. 30% niższa od dotychczasowej.

W związku z tym, że sędziowie zgromadzili środki w Koleżeńskim Funduszu Dyspozycyjnym, to z tych środków zostanie pokryta składka KFD za rundę wiosenną sezonu 2018/19, opłata za licencje wszystkich sędziów KS WMZPN na sezon 2019/20, ubezpieczenie wszystkich sędziów KS WMZPN na sezon 2019/20, jak i zostaną zakupione dla wszystkich sędziów KS WMZPN nowe “Przepisy gry w piłkę nożną” w wersji drukowanej. Pierwsze pieniądze sędziowie zapłacą dopiero po rundzie jesiennej sezonu 2019/20.

4. Wprowadzenie obserwacji telewizyjnych na meczach III ligi i IV ligi

W związku z tym, że od dłuższego czasu wszystkie mecze III ligi są nagrywane przez kluby i wgrywane na serwer PZPN, a także od ostatniej rundy mecze warmińsko-mazurskiej forBET IV Ligi, postanowiono wprowadzić obserwacje telewizyjne.

W III lidze obserwacjom telewizyjnym zostaną poddane wszystkie mecze z udziałem warmińsko-mazurskich sędziów. Na podstawie sporządzonego przez klub i wgranego na serwer PZPN nagrania obserwator obejrzy cały mecz i sporządzi arkusz obserwacji oceniając sędziego i wskazując mu obszary do poprawy. Dzięki temu Zarząd Kolegium Sędziów WMZPN będzie mógł na bieżąco kontrolować formę naszych III-ligowych arbitrów, pomagać w szkoleniu młodych sędziów oraz decydować o awansach sędziów na szczebel centralny i spadkach do IV ligi. Podobna forma oceny sędziów od kilku lat funkcjonuje z powodzeniem w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi.

W IV lidze wprowadzone zostaną dwie formy obserwacji telewizyjnych – pełne i skrócone. Pełne, podobnie jak na III lidze, będą polegały na obejrzeniu przez obserwatora całego meczu i sporządzenia przez niego arkusza obserwacji, w którym oceni sędziego i wskaże mu obszary do poprawy. W każdej kolejce takiej obserwacji zostaną poddane średnio ok. 4 mecze, na tych meczach z reguły nie będzie obserwatorów stadionowych, dzięki czemu klubom koszty opłacenia obserwatorów spadną w skali sezonu o ok. 50%. Od klubów wymagane będzie natomiast to, aby nagranie z całym meczem zostało wgrane na serwer PZPN do 48 godzin od zakończenia meczu.

Obserwacje telewizyjne skrócone będą natomiast sporządzane z reguły z meczów, gdzie był obserwator stadionowy. Obserwacja taka będzie polegała na obejrzeniu przez obserwatora wszystkich sytuacji, gdzie sędzia dał żółtą lub czerwoną kartkę oraz sytuacji, w których zostały zdobyte bramki. Obserwator oceni prawidłowość decyzji sędziego w tych sytuacjach. Jeżeli uzna, że któraś z kartek została dana niesłusznie, to automatycznie przekaże sytuację do Komisji Dyscyplinarnej z wnioskiem o cofnięcie kartki. Dlatego w tym przypadku od klubów również będzie wymagane, aby nagranie z całym meczem zostało wgrane na serwer PZPN do 48 godzin od zakończenia meczu. Dzięki obserwacji telewizyjnej skróconej będzie można dokonać ogólnej oceny sędziego oraz zweryfikować ocenę sytuacji z oceną dokonaną przez obserwatora stadionowego obecnego na meczu. Jeżeli obserwator telewizyjny uzna, że sędzia popełnia sporo błędów, to rozszerzy obserwację i dokona pełnej obserwacji telewizyjnej.

Dzięki obserwacjom telewizyjnym w IV lidze Zarząd Kolegium Sędziów WMZPN będzie mógł na bieżąco kontrolować formę naszych IV-ligowych arbitrów, pomagać w szkoleniu młodych sędziów, decydować o awansach sędziów do III ligi i spadkach do klasy okręgowej, a także weryfikować pracę obserwatorów stadionowych obecnych na meczach. Dodatkowo korzyścią dla klubów IV ligi będzie weryfikacja po każdej kolejce wszystkich danych przez sędziów żółtych i czerwonych kartek i w razie stwierdzenia nieprawidłowości, cofnięcia kartek przez Komisję Dyscyplinarną, co choć w części pozwoli zniwelować skutki błędnej decyzji sędziego.

5. Wprowadzenie obowiązku sporządzania przez sędziów samooceny z meczów III i IV ligi

Od sezonu 2019/20 każdy sędzia III ligi z naszego województwa i każdy sędzia forBET IV Ligi będzie musiał po meczu obejrzeć nagranie swojego meczu sporządzone przez klub i wgrane na serwer PZPN. Na tej podstawie sędzia będzie musiał wypełnić arkusz samooceny wpisując w nim w szczególności sytuacje, w których podjął błędne decyzje. Samo to, że sędzia będzie musiał obejrzeć swój mecz, przeanalizować podjęte przez siebie decyzje i przyznać się do błędów, spowoduje, że sędziowie w kolejnych meczach zaczną eliminować swoje błędy, dzięki czemu wzrośnie poziom sędziowania. Jednocześnie będzie można porównać ocenę danego zdarzenia boiskowego dokonaną przez sędziego, obserwatora i obserwatora telewizyjnego.

Podobna forma samooceny sędziów od kilku lat funkcjonuje z powodzeniem w rozgrywkach Ekstraklasy, I i II ligi.

6. Likwidacja struktury ośrodków szkoleniowych

Do tej pory w Kolegium Sędziów funkcjonowały trzy ośrodki szkolenia: Olsztyn, Elbląg i Giżycko, a za ich działalność odpowiadali kierownicy. Od sezonu 2019/20 ośrodki z formalnego punktu widzenia zostają zlikwidowane. Szkolenia jednak w dalszym ciągu będą odbywać się w tych miejscowościach. Różnica będzie polegała na tym, że odpowiedzialny za szkolenie w terenie będzie bezpośrednio Zarząd Kolegium Sędziów WMZPN, który będzie organizował szkolenia i wysyłał na nie szkoleniowców.

7. Większy nacisk na szkolenie praktyczne

Na szkoleniach, w szczególności tych miesięcznych, większy nacisk zostanie położony na szkolenie praktyczne, co będzie z dużą korzyścią szczególnie dla młodych sędziów. Do tej pory szkolenia miały raczej formę teoretyczną z wykorzystaniem filmów przygotowanych przez UEFA i PZPN.

8. Przejęcie przez WMZPN wypłacania delegacji i wystawiania PITów obserwartorom

Do tej pory kluby płaciły obserwatorom bezpośrednio po meczu (IV liga – na każdym meczu, klasa okręgowa – dwa raz w rundzie, A klasa – raz w rundzie), a następnie na koniec roku wystawiały im PITy. Od sezonu 2019/20 nie dość, że kluby IV ligi w związku z wprowadzeniem obserwacji telewizyjnych, zapłacą tylko za 4 mecze w rundzie, to wszystkie kluby IV ligi, klasy okręgowej i A klasy wpłacą na początku rundy do WMZPN kwotę za przypadająca im liczbę obserwacji. Rozliczenie delegacji i wystawienie PITów obserwatorom będzie leżało po stronie WMZPN.

9. Dopracowanie systemu szkolenia i oceny nowych sędziów

Sędziowie, którzy ukończą kurs sędziowski zostają poddani specjalnemu systemowi szkolenia i oceny, dzięki czemu mają pozostać w organizacji oraz systematycznie czynić postępy w jakości sędziowania. Biorąc pod uwagę doświadczenia ostatnich sezonów, system ten ulegnie dopracowaniu. Od kolejnego kursu (zima 2019/20) planowane jest, aby sędziowie po kursie byli szkoleni i oceniani w następujący sposób:

1. Opiekun/Mentor – sędzia po kursie otrzymuje opiekuna/mentora. Jest to jeden z doświadczonych, aktywnych sędziów, który będzie go wprowadzał do organizacji sędziowskiej. Z opiekunem/mentorem nowy sędzia będzie mógł zawsze zdzwonić się po meczu i porozmawiać. Do tego raz w miesiące nowy sędzia i jego opiekun/mentor będą obsadzani na wspólny mecz, dzięki czemu będą mieli regularny kontakt, a opiekun/mentor będzie mógł na bieżąco oceniać postępy nowego sędziego.

2. Mecz w roli “obserwatora” – zanim nowy sędzia pojedzie na swój pierwszy mecz w roli sędziego, jedzie na jeden z meczów seniorskich z trójką sędziowską, dzięki czemu uczy się jak sędziowie umawiają się na wyjazd, na ile przed meczem przyjeżdżają na stadion i jakie obowiązki przed meczowe wykonują. Następnie ogląda mecz z trybun i jest z sędziami w szatni po meczu ucząc się jakie są pomeczowe obowiązki sędziów.

3. Pierwszy mecz – sędzia po kursie, na swój pierwszy mecz jest delegowany jako sędzia asystent na A klasę

4. Pierwszy mecz jako sędzia główny – sędzia po kursie na swój pierwszy mecz w roli sędziego głównego będzie delegowany na mecze młodzieżowe najmłodszych kategorii wiekowych

5. Pierwsza obserwacja mentorska – pierwsza obserwacja mentorska zostanie przeprowadzona na meczu I ligi trampkarzy. Mentor to obserwator wybrany specjalnie do oceny nowych sędziów. Jego zadaniem jest nauczyć sędziego lepiej sędziować. Jeżeli sędzia wypadnie dobrze, to przechodzi do kolejnego etapu, jeśli nie to za jakiś czas ponownie otrzymuje mentora na I lidze trampkarzy.

6. Druga obserwacja mentorska – druga obserwacja mentorska zostanie przeprowadzona na meczu I ligi juniorów młodszych. Jeżeli sędzia wypadnie dobrze, to przechodzi do kolejnego etapu, jeśli nie to za jakiś czas ponownie otrzymuje mentora na I lidze juniorów młodszych.

7. Trzecia obserwacja mentorska – trzecia obserwacja mentorska zostanie przeprowadzona na meczu I ligi juniorów. Jeżeli sędzia wypadnie dobrze, to przechodzi do kolejnego etapu, jeśli nie to za jakiś czas ponownie otrzymuje mentora na I lidze juniorów.

8. Pierwsza obserwacja na meczu seniorskim – pierwsza obserwacja nowego sędziego na meczu seniorskim w roli sędziego głównego zostanie przeprowadzona przez obserwatora na meczu A Klasy. Jeżeli sędzia wypadnie dobrze, to awansuje do A klasy i od tego czasu będzie oceniany już jak inni aktywni sędziowie Kolegium Sędziów WMZPN, mając szansę na awanse do wyższych lig.

Poza powyżej opisanymi etapami nowi sędziowie będą objęci regularnym szkoleniem teoretycznym wraz z innymi sędziami, jak również będą dla nich przeprowadzane osobne akcje szkoleniowe dedykowane nowym sędziom.

10. Likwidacja delegacji za udział w egzaminach szczebla centralnego i wprowadzenie wynagradzania za udział w organizacji akcji szkoleniowych

Do tej pory sędziowie i obserwatorzy szczebla centralnego i III ligi z naszego województwa mieli wypłacane z WMZPN delegacje, gdy jechali na organizowane przez PZPN szkolenia i egzaminy sędziów i obserwatorów szczebla centralnego i III ligi. Teraz takie delegacje nie będą im wypłacane. Natomiast w zamian tego wynagradzani będą sędziowie i obserwatorzy, którzy będą aktywnie brali udział w organizacji i prowadzeniu szkoleń i egzaminów dla sędziów w naszym województwie. Jeżeli sędzia, czy obserwator pomoże przy organizacji egzaminów lub poprowadzi szkolenie dla sędziów, to zostanie za to wynagrodzony finansowo.