Nabory na kursy trenerskie UEFA w roku 2020/2021

Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej ogłasza nabory na następujące kursy.

​Przypominamy, że cała procedura rejestracji na kursy odbywa się poprzez platformę pzpn24.pzpn.pl

e-mail: marcin.przybylinski@wmzpn.pl
tel.: 697 727 033

Kurs Grassroots C w Olsztynie

Termin kursu: 27.03 – 27.06.2020 r.
Termin rejestracji: 22.02.2020 r. do godziny 23:59
Miejsce Kursu: Olsztyn
Koszt kursu: 800 zł (słownie: osiemset złotych).

Terminy sesji:
I sesja 27-29.03.2020 r.
II sesja 25-26.04.2020 r.
III sesja 16-17.05.2020 r.
IV sesja 30-31.05.2020 r.
V sesja 27-28.06.2020 r.

WMZPN zastrzega sobie prawo do zmian w terminach sesji


Kurs Grassroots C w Elblągu

Termin kursu: 13.03 – 28.06.2020 r.
Termin rejestracji: do 28.02.2020 r. do godziny 23:59
Miejsce Kursu: Elbląg
Koszt kursu: 800 zł (słownie: osiemset złotych).

WMZPN zastrzega sobie prawo do zmian w terminach kursu.


Kurs UEFA B w Olsztynie

Termin kursu: 04.09.2020 r. – 04.03.2021 r.
Termin rejestracji: do 15.05.2020 r. do godziny 23:59
Egzamin wstępny: czerwiec 2020 r.
Miejsce Kursu: Olsztyn
Koszt kursu: 2000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

WMZPN zastrzega sobie prawo do zmian w terminach kursu.


Kurs UEFA A w Olsztynie – EDYCJA 2021

Termin kursu: 29.01.2021 r. – 20.11.2021 r.
Termin rejestracji: do 31.07.2020 r. do godziny 23:59
Egzamin wstępny: wrzesień 2020 r.
Miejsce Kursu: Olsztyn
Koszt kursu: 3500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

WMZPN zastrzega sobie prawo do zmian w terminach kursu.


Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy

 1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek zawierający:
  a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i e-mail wnioskodawcy,
  b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
  c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
  d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
  e. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:

 • skan świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej,
 • skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski – dotyczy kursu UEFA B i UEFA A,
 • skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia,
 • skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego wygeneruje system pzpn24,
 • skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – wygeneruje system pzpn24,
 • skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
 • skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Wszystkie niezbędne dokumenty muszą być załączone na dzień aplikacji. W przeciwnym razie wniosek na kurs zostanie odrzucony.