Transfery i uprawnienia – ważne informacje

Przypominamy, że 1 lipca 2020 roku rozpoczął się okres dokonywania zmian przynależności klubowej zawodników.

Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach Wojewódzkiego Pucharu Polski powinni zostać uprawnieni (tj. zaakceptowani przez pracownika Związku na wniosek w systemie Extranet) przed pierwszym meczem tych rozgrywek.

Okno transferowe trwać będzie do dnia rozpoczęcia rozgrywek rundy jesiennej w klasie rozgrywkowej do której zawodnik ma zostać uprawniony. Zawodnicy co do zasady mogą zmieniać przynależność przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych.

Oznacza to, że transfer (na podstawie umowy transferu czasowego lub definitywnego) oraz pozyskanie zawodnika wolnego (gdy nie zachodzą wymienione poniżej wyjątki od zasady) możliwe jest wyłącznie do dnia rozpoczęcia pierwszego meczu rundy jesiennej w klasie rozgrywkowej, w której zawodnik ma grać. W przypadku, gdy zawodnik zostanie pozyskany na podstawie umowy transferowej, do klubu którego zespół rozpoczął już rozgrywki, to nie będzie mógł zostać do nich uprawniony, będzie natomiast mógł zostać uprawniony do gry w drużynie tego klubu, która nie rozpoczęła jeszcze rozgrywek (np. w przypadku, gdy drużyna rezerw rozpoczyna rozgrywki w rundzie jesiennej w terminie późniejszym).

UWAGA: W trakcie sezonu, na podstawie zgodnego, pisemnego oświadczenia klubu i zawodnika, klub może zwolnić zawodnika z obowiązku reprezentowania klubu do zakończenia sezonu rozgrywkowego. W takiej sytuacji potwierdzenie w nowym klubie może nastąpić zgodnie z przytoczonymi zasadami.

Po zamknięciu okna transferowego, w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, możliwe jest pozyskanie zawodników wolnych:

 1. Jeśli nie są związani z klubem żadną umową i w okresie 12 miesięcy nie brali udziału w żadnych rozgrywkach piłkarskich (ostatni rozegrany oficjalny mecz) w Polsce lub za granicą – zmiana przynależności klubowej i uprawnienie do gry możliwe przez cały sezon, również po zamknięciu okna transferowego,
 2. Jeśli do czasu letniego okresu transferowego (do 31 sierpnia 2020 r.) posiadali status zawodników wolnych – zmiana przynależności klubowej i uprawnienie do gry możliwe do 29 lutego 2021 r.,
 3. Jeśli do 28 lutego 2021 r. posiadali status zawodników wolnych – zmiana przynależności klubowej i uprawnienie do gry możliwe do 31 marca 2021 r.

WYJĄTEK: letnie okno transferowe dla rozgrywek szczebla centralnego które kontynuują rozgrywki sezonu 2019/2020 rozpocznie się 1 sierpnia 2020 r., a zakończy 30 września 2020 r.

UWAGA: Samo przesłanie dokumentów za pośrednictwem systemu Extranet nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem zawodnika do klubu i uprawnieniem do gry. Zamiana przynależności klubowej i uprawnienie do gry wymaga akceptacji przez pracownika WMZPN, który zgodnie z Regulaminem Rozgrywek ma na to maksymalnie 10 dni od daty otrzymania wystąpienia klubu. W przypadku złożenia przez klub pozyskujący kompletu dokumentów przed zakończeniem zimowego okna transferowego, potwierdzenie i uprawnienie zawodnika do gry w klubie pozyskującym może nastąpić także po jego zamknięciu (istotna jest data złożenia kompletnego wniosku w systemie przez klub).

Przypominamy, że obowiązują następujące zasady obiegu dokumentów dot. zmiany przynależności oraz uprawnienia do gry:

ETAP I: Potwierdzenie zawodnika do klubu

 1. W celu dokonania zmiany przynależności klubowej zawodnika należy zalogować się do systemu klubowego Extranet, stworzyć wniosek o transfer zawodnika lub jego pozyskanie jako zawodnika wolnego, załączyć wszystkie wymagane dokumenty oraz wysłać wniosek.
 2. W przypadku pozytywnej weryfikacji w systemie Extranet wniosku o zmianę przynależności zawodnika przez pracownika WMZPN, zawodnik zostanie potwierdzony do klubu.
 3. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, np. braku wymaganych dokumentów, nieprawidłowego ich wypełnienia, wniosek o transfer zawodnika zostanie wysłany do poprawy. W odesłanym wniosku zostaną zamieszczone uwagi (klub ma do tych uwag wgląd). Po poprawieniu błędnego wniosku na podstawie uwag umieszczonych w systemie, należy wysłać go ponownie do weryfikacji.
 4. System Extranet umożliwia klubowi odstępującemu potwierdzenie lub odrzucenie stworzonego przez klub pozyskujący wniosku o transfer. Etap ten nie jest obligatoryjny – oznacza to, że jeśli załączone we wniosku dokumenty transferowe są wypełnione poprawnie i zgadzają się ze statusem zawodnika, transfer zostanie potwierdzony bez konieczności akceptacji go przez klub odstępujący. W przypadku gdy klub odstępujący zauważy jakieś nieprawidłowości związane z transferem, ma możliwość jego odrzucenia. Opcja ta nie powinna być jednak bezpodstawnie używana. Funkcja odrzucenia wniosku przez klub odstępujący nie powinna być stosowana w przypadku zawodnika wolnego po odbyciu 12 miesięcznej karencji nieuczestniczenia w żadnych rozgrywkach – w tym przypadku przejście zawodnika nie jest zależne od zgody klubu odstępującego.

Instrukcje:

 • Wnioskowanie o zmianę przynależności klubowej przez klub pozyskujący -> TUTAJ
 • Potwierdzanie transferu przez klub odstępujący -> TUTAJ

UWAGA: Potwierdzenie zawodnika do klubu nie jest równoznaczne z jego przypisaniem do danej klasy rozgrywkowej, takiego zawodnika należy jeszcze uprawnić.

ETAP II: Uprawnienie zawodnika do gry w danej klasie rozgrywkowej

 1. Nowo pozyskanego zawodnika należy uprawnić do gry, czyli wysłać wniosek o jego uprawnienie do gry przez system Extranet. We wniosku o uprawnienie zawodnika należy załączyć skan odpowiedniego, jednego z trzech wymienionych aktualnych i kompletnie wypełnionych dokumentów, tj. zgodę zawodnika na transfer czasowy (dla transferu czasowego), podanie zawodnika o przyjęcie do klubu (dla transferu definitywnego) lub w przypadku pozyskania zawodnika wolnego: deklarację gry amatora na sezon 2019/2020 lub ważny kontrakt.
 2. W przypadku pozytywnej weryfikacji w systemie Extranet deklaracji gry amatora przez pracownika WMZPN, zawodnik zostanie uprawniony do gry w danej klasie rozgrywkowej.
 3. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości, np. błędnie wypełnionej deklaracji gry, wniosek o uprawnienie zawodnika zostanie wysłany do poprawy. W odesłanym wniosku zostaną zamieszone uwagi. Po poprawieniu błędnego wniosku na podstawie uwag zapisanych w systemie należy wysłać go ponownie do weryfikacji.

Instrukcje:
– wysyłanie wniosku o uprawnienie do gry -> TUTAJ

Wzory dokumentów związanych ze zmianą przynależności klubowej i uprawnianiem zawodników są dostępne w zakładce “Pobierz” a następnie po rozwinięciu listy “Zmiana przynależności i uprawnienia”> TUTAJ

 1. Dokumenty wymagane przy zmianie przynależności klubowej zawodnika:

Umowa transferowa (typu czasowego lub definitywnego) + zgoda zawodnika na transfer czasowy lub podanie zawodnika o przyjęcie do klubu (transfer definitywny):
– w przypadku zawodnika, który podpisał w klubie macierzystym (odstępującym) deklarację gry amatora na sezon 2019/2020 (lub który podpisał z klubem macierzystym kontrakt o profesjonalne uprawnianie piłki nożnej),
– umowę transferową (składającą się z dwóch stron) należy parafować na pierwszej stronie oraz podpisać i opieczętować na drugiej stronie.

Oświadczenie o wygaśnięciu deklaracji gry amatora z sezonu 2018/2019 wypełnione przez klub macierzysty (odstępujący):
– w przypadku zawodnika, który nie podpisał deklaracji gry amatora w klubie macierzystym na sezon 2019/2020

Oświadczenie o wygaśnięciu kontraktu wydane przez klub macierzysty:
– w przypadku zawodnika, któremu wygasł kontrakt w klubie macierzystym

Oświadczenie (porozumienie) o zwolnieniu zawodnika o statusie amatora z obowiązku reprezentowania klubu:
– w przypadku zawodnika, który rozwiązał z klubem deklarację gry amatora z sezonu bieżącego (2019/2020) za porozumieniem stron

Oświadczenie zawodnika o 12-miesięcznej karencji:
– w przypadku odbycia przez zawodnika 12-to miesięcznej karencji nieuczestniczenia w żadnych rozgrywkach w kraju i za granicą. Okres liczony jest od wygaśnięcia deklaracji gry amatora lub kontraktu zawodnika.

2. Dokumenty wymagane przy uprawnieniu zawodnika do gry:

Deklaracja gry amatora (w przypadku pozyskania zawodnika wolnego):
– wymagana do uprawnienia amatora na cały sezon rozgrywkowy 2020/2021. Istnieje jednakowy wzór dokumentu deklaracji dla wszystkich zawodników amatorów.

Kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej:
– kontrakt wymagany w przypadku zawodnika profesjonalnego
– wzór stworzony przez PZPN (wzór nie jest obligatoryjny, klub może stworzyć własny dokument z uwzględnieniem postanowień Uchwały PZPN nr III 54 Minimalne Wymagania dla standardowych kontraktów zawodników w sektorze zawodowej piłki nożnej),

Zgoda zawodnika na transfer czasowy:
– wymagana w przypadku pozyskania zawodnika w drodze transferu czasowego

Podanie zawodnika (o przyjęcie do klubu):
– wymagane w przypadku pozyskania zawodnika w drodze transferu definitywnego

UWAGA: W przypadku zawodników niepełnoletnich, dokumenty w imieniu zawodnika powinny być podpisane przez jego opiekunów prawnych!

Apelujemy do Klubów o wcześniejsze podjęcie czynności w zakresie pozyskania i uprawnienia zawodników do gry, co pozwoli na sprawne i terminowe zweryfikowanie dokumentacji oraz dokonanie stosownych zmian w oczekiwanym przez Kluby terminie przy uwzględnieniu obłożenia wnioskami złożonymi przez 170 klubów zrzeszonych w rozgrywkach WMZPN.