Trwają nabory na kursy trenerskie

Informujemy, że trwają nabory na kursy trenerskie organizowane przez Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej.

Kurs Grassroots C EDYCJA 3/2020 w Olsztynie
Termin kursu: 13.11.2020 – 21.03.2021 r.
Termin rejestracji: 10.10.2020 r. do godziny 23:59
Miejsce Kursu: Olsztyn
Koszt kursu: 800 zł (słownie: osiemset złotych).

Terminy sesji:
I sesja 13 – 15.11.2020 r. (pierwsza sesja rozpoczyna się w piątek od godz. 17)
II sesja 5 – 6.12.2020 r.
III sesja 16 – 17.01.2021 r.
IV sesja 20 – 21.02.2021 r.
V sesja 20 – 21.03.2021 r. – Egzaminy końcowe

WMZPN zastrzega sobie prawo do zmian w terminach sesji


Kurs Grassroots C EDYCJA 4/2020 w Ełku
Termin kursu: 27.11.2020 – 07.03.2021 r.
Termin rejestracji: 04.10.2020 r. do godziny 23:59
Miejsce Kursu: Ełk
Koszt kursu: 800 zł (słownie: osiemset złotych).

Terminy sesji:
I sesja 27 – 29.11.2020 r. (pierwsza sesja rozpoczyna się w piątek od godz. 17)
II sesja 12 – 13.12.2020 r.
III sesja 9 – 10.01.2021 r.
IV sesja 13 – 14.02.2021 r.
V sesja 6 – 7.03.2021 r. – Egzaminy końcowe

WMZPN zastrzega sobie prawo do zmian w terminach sesji


Kurs UEFA A w Olsztynie – EDYCJA 2021
Termin kursu: 29.01.2021 r. – 20.11.2021 r.
Termin rejestracji: do 31.10.2020 r. do godziny 23:59
Egzamin wstępny: listopad 2020 r.
Miejsce Kursu: Olsztyn
Koszt kursu: 3500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

WMZPN zastrzega sobie prawo do zmian w terminach kursu.


Ogólne zasady aplikacji przez trenerów na kursy:

1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie na dany kurs składa – za pośrednictwem systemu informatycznego PZPN24 dostępnego pod adresem: www.pzpn24.pzpn.pl – wniosek zawierający:
a. imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, adres zamieszkania, telefon i E-mail wnioskodawcy,
b. określenie wykształcenia wnioskodawcy, określenie stażu trenerskiego z wyszczególnieniem miejsc pracy, funkcji, klas rozgrywkowych, w jakich wnioskodawca wykonywał swój zawód,
c. w przypadku zawodniczego uprawiania piłki nożnej – podanie przebiegu kariery zawodniczej,
d. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
e. zobowiązanie do wykonywania przewidzianych w przepisach wewnętrznych PZPN obowiązków trenera piłki nożnej.

2. Do wniosku, o którym mowa w pkt. 1, powinny być dołączone:
• skan świadectwa ukończenia minimum szkoły średniej
• skan dyplomu ukończenia kursu trenerskiego – uprawniającego do zapisania się na dany kurs trenerski – dotyczy kursu UEFA B i UEFA A
• skan zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego – ważne do 6 miesięcy od daty wystawienia
• skan oświadczenia o braku lub wszczęciu/trwaniu postępowania dyscyplinarnego za przewinienie korupcji w sporcie oraz o orzeczonych karach dyscyplinarnych, w tym w szczególności za przewinienia dyscyplinarne określone w art. 79 Regulaminu Dyscyplinarnego – wygeneruje system pzpn24
• skan oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych – wygeneruje system pzpn24
• skan zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań medycznych do podjęcia zajęć praktycznych na kursie trenerskim,
• skan zaświadczenia o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Wszystkie niezbędne dokumenty muszą być załączone na dzień aplikacji. W przeciwnym razie wniosek na kurs zostanie odrzucony.